Denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in kritje zdravstvenih storitev

Na podlagi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list št. 61/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 14/13, 99/13 , v nadaljevanju ZSVarPre) sta denarna socialna pomoč in varstveni dodatek prejemka, namenjena tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini , ki omogoča preživetje. Šteje se, da so upravičencu zagotovljeni dohodki v višini minimalnega dohodka, določenega z ZSVarPre. Od 1.8.2015 je minimalni dohodek 270,82 EUR (pondor 1)

(za drugo odraslo osebo v družini je pondor 0,6, za prvega otroka je pondor 0,8, za vsakega naslednjega otroka je pondor 0,7) .

 

Samski osebi ali družini pa se lahko kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli:

 

Izredna denarna socialna pomoč

če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina znašla v položaju materialne ogroženosti iz razlogov, na katere ni mogla oz. ne more vplivati. Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letui pa ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena in sicer v roku 30 dni po prejetju pomoči. Upravičenec je dokazilo o porabi sredstev centru dolžan predložiti v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči. Če tega ne stori v navedenem roku ali se ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči.

Izredna denarna socialna pomoč po smrti družinskega člana

Do te pravice je upravičen družinski član umrlega in sicer v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka. Kot družinski član se štejejo zakonec, otroci in starši. (270,82 EUR)

Izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba

Do posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba je upravičen družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb, če lastni dohodek ali skupni lastni dohodek družine ni presegel višine 606 € za samsko osebo oz. 909 € za družino. Višina izredne denarne socialne pomoči je dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka (541,64 EUR)