Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

  Naziv organa:

  Center za socialno delo Slovenske Konjice

   

  Naslov:

  Mestni trg 18

  3210 Slovenske Konjice

   

  Telefon: 03 758 08 80

  Telefax: 03 758 08 90

  Elektronski naslov: gpcsd.slovk@gov.si

   

  Odgovorna uradna oseba:

  Helena Taks Petan, direktorica

   

  Datum prve objave kataloga:

  20.2.2006

   

  Datum zadnje spremembe:

  20.1.2011

   

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

  http://csd-slovenskekonjice.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

   

  Druge oblike kataloga

  Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Slovenske Konjice.

 2. Splošni podatki o organu:

  Kratek opis delovnega področja

  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

   • varstvo otrok in družine
   • varstvo odraslih
   • oprostitve plačil pri plačilu storitev
   • denarne socialne pomoči
   • družinski prejemki
   • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

   • prva socialna pomoč
   • osebna pomoč
   • pomoč družini za dom
   • socialna preventiva

   

  Druge naloge:

   • izvajanje javnih del
   • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

   

  Seznam notranjih organizacijskih enot:

  Center za socialno delo Slovenske Konjice nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  Helena Taks Petan, direktorica

   • Tel.: 03 758 08 82
   • Fax.: 03 758 08 90

   

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo Centri za socialno delo
  1. Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let
  2. Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki
  3. Določitev in sprememba osebnega imena
  4. Odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja
  5. Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi
  6. Odvzem otroka
  7. Oddaja otroka v zavod
  8. Rejništvo
  9. Skrbništvo za otroke
  10. Skrbništvo za odrasle
  11. Skrbništvo za posebni primer
  12. Posvojitve
  13. Priznanje statusa odrasle invalidne osebe
  14. Nadomestilo za invalidnost
  15. Dodatek za tujo nego in pomoč
  16. Pravica gluhe osebe do uporabe tolmača znakovnega jezika
  17. Družinski pomočnik
  18. Denarna socialna pomoč
  19. Izredna denarna socialna pomoč
  20. Enkratna izredna denarna socialna pomoč
  21. Trajna denarna socialna pomoč
  22. Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev
  23. Porodniški dopust
  24. Očetovski dopust
  25. Dopust za nego in varstvo otroka
  26. Posvojiteljski dopust
  27. Porodniško nadomestilo
  28. Očetovsko nadomestilo
  29. Nadomestilo za dopust za nego in varstvo otroka
  30. Posvojiteljsko nadomestilo
  31. Dobroimetje
  32. Pravice iz naslova krajšega delovnega časa
  33. Starševski dodatek
  34. Pomoč ob rojstvu otroka
  35. Otroški dodatek
  36. Dodatek za veliko družino
  37. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
  38. Delno plačilo za izgubljeni dohodek
  39. Upravna izvršba odločb in sklepov, ki jih izda center za socialno delo v svojem postopku
 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značajaNeposreden dostop
  • osebno

  Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo Slovenske Konjice. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo Slovenske Konjice je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo.

  • po elektronski poti

  Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu centrov za socialno delo, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.scsd.si/.

   

  Dostop na podlagi posebne zahteve

  Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Slovenske Konjice ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Slovenske Konjice, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

  Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo Slovenske Konjice dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Slovenske Konjice in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Slovenske Konjice pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

  Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

  • osebno v prostorih

  Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Slovenske Konjice in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

  • ustna zahteva

  Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Slovenske Konjice.

  Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Slovenske Konjice. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

  • preko telefona

  Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

  Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Slovenske Konjice ni mogoča pritožba.

  • zahteva ustno na zapisnik

  Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Slovenske Konjice. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Slovenske Konjice.

  • pisna zahteva v fizični obliki

  Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Slovenske Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice ali oddate osebno v poslovnem času.

  Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

  Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Slovenske Konjice zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Slovenske Konjice ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

  Center za socialno delo Slovenske Konjice vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

  V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

  V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

  • po elektronski poti

  Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo drugačne obveznosti.

  Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi

  Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Slovenske Konjice. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Slovenske Konjice obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

  Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo Slovenske Konjice ali preko telefona.

   

  Pisna zahteva v elektronski obliki

  Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

  Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

  Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

  • delni dostop

  Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Slovenske Konjice vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

   

  Stroškovnik

  Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.