Kontakt zaposlenih

 

ODDELEK TELEFON SOBA
TAJNIŠTVO 758 08 98 206
DIREKTORICA

– delo v splošno korist

758 08 82 205
RAČUNOVODSTVO 758 08 84 207
VARSTVO ODRASLIH

– skrbništvo odraslih

– priznanje statusa odrasle invalidne osebe

– uporabniki s težavami v duševnem zdravju

– osebna pomoč

758 08 87 204
– ukrepi za varstvo in vzgojo otroka in njegovih koristi

– odvzem otroka

– obravnava otrok in mladoletnikov

– odložen pregon

– vzgojni ukrepi po Kazenskem zakoniku in po Zakonu o prekrških

– obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

758 08 88 201
VARSTVO OTROK

– ureditev varstva in vzgoje otrok

– ureditev stikov

– partnersko svetovanje

758 08 86 202
– obravnava otrok in mladoletnikov zunaj sodnega postopka

– oddaja otroka v zavod

– pomoč družini za dom

758 08 89 203
– urejanje očetovstva

– urejanje preživnin

– skrbništvo nad mladoletnimi

– odobritve pravnih poslov za mladoletne

– informacije v zvezi z razvezo zakonske zveze, zaupanjem otrok v varstvo in vzgojo ter stiki

758 08 92 209
– rejništvo

– posvojitve

– naloge za preprečevanja nasilja v družini

758 08 94 210
STARŠEVSKO VARSTVO

– starševski dopust/nadomestila/dodatek

– pomoč ob rojstvu otroka

– krajši delovni čas

– plačilo prispevkov za štiri ali več otrok

– dodatek za veliko družino

– dodatek za nego

– delno plačilo za izgubljeni dohodek

758 08 95 208
PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Dežurstvo: ponedeljek, sreda, petek

758 08 97 212, 213, 214, 214/A
– izvršbe 758 08 85 214/A
– izredna denarna socialna pomoč

– oprostitev plačila socialno varstvenih storitev

– oprostitev plačila prispevka za družinskega pomočnika

758 08 96 213