Obravnava polnoletnih storilcev kaznivih dejanj

Med samim prestajanjem zaporne kazni, se center za socialno delo vključuje v delo tako, da določi svetovalca, če je to potrebno za izvedbo individualnega tretmana. Svetovalec opravlja svoje delo pod vodstvom centra in ob sodelovanju delavcev Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Najmanj tri mesece pred odpustom obsojenca s prestajanja kazni zapora, pristojni center v sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora, Zavodom RS za zaposlovanje, pripravi program potrebnih ukrepov za pomoč ter ukrepov za njegovo ponovno vključevanje v družbo. Pri tem strokovni delavec opravi razgovor z obsojencem ter ga obišče v zavodu.

Po prestani kazni zapora, center za socialno delo spet opravi razgovor z osebo, ter tako ugotovi, kaj so njegove potrebe ter na kak način jih bo udejanjal in ali za to potrebuje posebno pomoč. Ugotavlja se tudi njegovo premoženjsko stanje, da se mu ponudi denarna socialna pomoč, če nima prihodkov. Strokovni delavec se poveže z drugimi službami, da se mu lahko zagotovi čim več pomoči. Ponudi se mu tudi vključitev v katero izmed storitev in po želji osebe, se ga spremlja tudi v naprej.

Pravna podlaga: Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 96/04; Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Uradni list RS, št. 22/00, 52/02, 110/02).