Otroški dodatek, državna štipendija in znižanje plačila vrtca

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 64% neto povprečne plače RS v preteklem koledarskem letu oziroma minister, pristojen za socialno varstvo vsako leto v mesecu marcu določi nominalne meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko leto.

Pravico do otroškega dodatka ima eden izmed staršev oz. druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji in sicer do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

Državna štipendija

Na podlagi ZUPJS in Zakona o štipendiranju (Uradni list 56/13 v nadaljevanju ZŠtip -1) so upravičeni do državne štipendije državljani Republike Slovenije in pri katerih mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 53% (prehodne določbe ZUPJS –C) neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.

Znižanje plačila vrtca

Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo glede na uvrstitev v dohodkovni razred.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda in sicer v višini 77% povprečne plače v preteklem letu.