Pravice iz javnih sredstev

Na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS štev. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠOLpre-1, 14/13, 56/13-zšTIP-1, 99/13, 46714-ZŠolPre-1A in 14/15-ZUUJFO, v nadaljevanju ZUPJS) je center določen kot enotna vstopna točka za:

denarne prejemke:

 • otroškega dodatka po zakonu, ki ureja družinske prejemke,
 • denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke,
 • varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke,
 • državne štipendije po zakonu, ki ureja štipendiranje

subvencije in plačila:

 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencijo malice za učence in dijake,
 • subvencijo kosila za učence,
 • subvencijo najemnine za najemno stanovanje,
 • pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 • prispevek k plačilu družinskega pomočnika

Denarne prejemke vlagatelj uveljavlja po navedenem vrstnem redu. V kolikor vlagatelj kljub opozorilu denarni prejemek uveljavlja v nasprotju z vrstnim redom, center denarni prejemek upošteva v višini, kot če bi bil dodeljen.Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu družinskega pomočnika, subvencije najemnine, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev se dohodek upošteva na način in glede na obdobje, določeno skladno z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila, se upoštevajo dohodki na podlagi Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. (Uradni list RS štev. 52/14 in 67/14).

Denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in kritje zdravstvenih storitev
Varstveni dodatek
Otroški dodatek, državna štipendija in znižanje plačila vrtca
Subvencije