Statusna razmerja v družini

Dovolitev sklenitve zakonske zveze

Center za socialno delo sme dovoliti sklenitev zakonske zveze osebi, ki še ni stara osemnajst let, kadar obstajajo za to utemeljeni razlogi. Preden center za socialno delo dovoli sklenitev zakonske zveze mladoletniku, mora zaslišati njega, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko zvezo ter njegove starše oziroma skrbnika. Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let, ne more dobiti dovoljenja za sklenitev zakonske zveze.

Kadar so utemeljeni razlogi sme center za socialno delo tudi dovoliti sklenitev zakonske zveze med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 UPB in spremembe).

 

Urejanje očetovstva/materinstva

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Za otroka, ki se rodi izven zakonske zveze je potrebno urediti priznanje očetovstva. Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo le, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati.

V primeru, da oče ne prizna otroka za svojega, lahko mati v otrokovem imenu vloži tožbo na ugotovitev očetovstva, dokler izvršuje roditeljsko pravico, otrok pa, ko postane polnoleten.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 UPB in spremembe).