Urejanje statusa invalida

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Center za socialno delo odloča o priznanju statusa invalida, pravici do nadomestila za invalidnost, dodatku za tujo nego in pomoč.

Invalidi, ki imajo pravico do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pravico do invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali po predpisih o civilnih invalidih vojne, imajo pravico do razlike med zneskom pokojnine oz. invalidnine in zneskom nadomestila, če je znesek nadomestila nižji od zneska pokojnine oz. invalidnine.

Pravna podlaga: Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št. 41/83; Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB.