Varstveni dodatek

Z varstvenim dodatkom se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let ženske oz. od 65 let moški in so upravičene do denarne socialne pomoči oz. bi do nje lahko bile upravičene ali katerih lastni dohodek oz.lastni dohodek družine presega višino njihovega minimalnega dohodka oz. seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči in zaradi tega niso upravičene do denarne socialne pomoči, ne presega pa višine minimalnega dohodka opredeljenega za varstveni dodatek.

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

To pravico imajo zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani na podlagi upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči, razen v primeru, če upravičenec izpolnjuje pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, pod pogojem, da navedenih pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova.

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije, in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Imeti morajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev in prispevek k plačilu družinskega pomočnika

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07), ZUPJSa, ZSVarPre,   in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04) upravičenci in drugi zavezanci, ki so dolžni plačati posamezno socialno varstveno storitev (npr. institucionalno varstvo, pomoč družini na domu), lahko pri centru vložijo zahtevo za oprostitev plačila storitve.