Vloge in obrazci

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na naš kontaktni naslov. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE IZPOLNJUJETE:

  • če prvič uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
  • če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (na primer denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine,…)
  • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:
   • spremembe v številu oseb,
   • vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni,
   • oddajanje premoženja v najem,
   • zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
   • vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
   • lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
   • prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

Če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije; za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo le starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (zgoraj)

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47.

Družinski prejemki

Starševsko varstvo

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

Institucionalno varstvo

 • obrazec Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo .doc .pdf
 • zahteva za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu .doc .pdf
 • zahteva za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo (domsko varstvo) / nadomestna oblika bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe za upravičence do institucionalnega varstva .doc .pdf

Družinski pomočnik

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

 • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika .doc .pdf
 • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe .doc .pdf
 • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika .doc
 • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika .doc
  • navodilo za izpolnjevanje obrazcev A-II in A-III .doc
 • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika .doc .pdf
 • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika .doc .pdf

Obrazci za izterjavo preživnin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v Sodnikovem informatorju objavilo prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev skupaj z navodili za izpolnjevanje, kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo.